Wijzigingswet Kinderopvang 2013

Donderdag 7 februari heeft minister Asscher de Wijzigingswet kinderopvang 2013 naar de Tweede Kamer gezonden. Het wetsvoorstel bevat de juridische uitwerking van een aantal plannen die voormalig minister Kamp in 2011 al had aangekondigd. Een van de belangrijke onderwerpen daarbij is de verplichting om vanaf 1 juli 2013 voor alle medewerkers in de kinderopvang eenmalig een nieuwe Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen. Hierbij wordt gekeken naar mogelijk strafbare feiten uit het verleden. Brancheorganisatie Kinderopvang voert een actieve lobby om de kosten hiervan niet bij de sector neer te leggen. De nulmeting is nodig in verband met de invoering van continue screening in de kinderopvang. Bij continue screening wordt immers alleen gekeken naar nieuwe strafbare feiten. Zoals eerder gemeld zal de continue screening kinderopvang vanaf 1 maart 2013 van start gaan. Het wetsvoorstel bevat ook nog plannen voor: invoering van een meldplicht voor professionals bij kindermishandeling – per 1 juli 2013; informatievoorziening voor ouders via de website van kinderopvangorganisaties – per 1 juli 2014; heffing van leges bij melding van wijzigingen en uitschrijving uit het landelijk register is niet meer toegestaan; aanpassing van het toezicht op gastouderopvang.

Comments are closed.

Open Close